Kurser

Redan genomförda eller pågående kurser

  • Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga

Syftet med kursen är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Kurstid: 11 januari – 19 maj 2017. Omfattning: Kursen motsvarar c:a två veckors arbete. Plats: Stockholms universitet (11/1 och 19/5) samt tre e-möten (8/2, 8/3 och 26/4).

Kursträff 1 Sakkunniguppdraget i teori och praktik
11 januari, kl. 10.00 – 16.00
Vad är pedagogisk skicklighet? Hur kan den dokumenteras? Hur kan den bedömas?
Vad innebär ett pedagogiskt sakkunniguppdrag? Provbedömning av i förväg utdelade pedagogiska portföljer.Fördelning av (tidigare bedömda) pedagogiska portföljer.

E-möte 1 Erfarenheter från provbedömningarna
8 februari, kl. 13.00 – 15.00
Diskussion kring bedömningar: svårigheter, tolkningar av kriterier, vad är egentligen en pedagogisk merit? Jämför era slutsatser med befintliga sakkunnigutlåtanden. Fördelning av nya (ej tidigare bedömda) pedagogiska portföljer.

E-möte 2 Samtal kring de aktuella bedömningarna
8 mars, kl. 13.00 – 15.00
Diskussion kring meritportföljerna och eventuella problem/svårigheter. Preliminära utlåtanden cirkuleras inom grupperna.

E-möte 3 Kollegial granskning av utlåtanden
26 april, kl. 13.00 – 15.00
Kollegial granskning och diskussion kring kursdeltagarnas skriftliga bedömningar. Hur kan man formulera sig i ett utlåtande? Utlåtanden granskas i par och diskuteras sedan i gruppen.

Kursträff 2 Slutförande av utlåtanden
19 maj, kl. 10.00 – 16.00
Uppföljning inför att utlåtanden skickas till portföljförfattarna. Sakkunnigas erfarenheter av bedömningsprocessen och uppdragen.

Mellan kursträffarna sker inläsning av litteratur.

Anmälningstiden har gått ut.

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se
Fredrik Oldsjö, Fredrik.Oldsjo@su.se

 

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till högskolepedagogisk utveckling vid det egna lärosätet. Kursen vänder sig till personer som huvudsakligen arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas en bra mix mellan nya och mer erfarna pedagogiska utvecklare. Kursen är pågående och avslutas i januari 2017.

  • SEDA-kurser online
    Online kurser för pedagogiska utvecklare erbjuds av vårt systernätverk SEDA i England.

Kursen på motsvarande 7,5 hp gick av stapeln vid Södertörns högskola (april-september), 2016. Den var upplagd kring fem tillfällen med ungefär en månads mellanrum. Kursens utgångspunkt var all den kunskap som deltagaren redan har som är relevant för professionen. Tanken var att denna kunskap ska formuleras och utvecklas med hjälp av skrivande och reflektion samt genom att konfrontera den dels med andra kursdeltagares erfarenheter och kunskap, dels med teori.