Pedagogiskt sakkunniga

I många fall utses pedagogiska granskare från andra lärosäten än det egna. Genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt ökar därmed möjligheten att bedöma den pedagogiska skickligheten lokalt. Denna kurs är ett steg mot att involvera fler personer i bedömningsuppdragen och har resulterat i en förteckning över personer som är villiga att agera pedagogiskt sakkunniga.

Sakkunnigkursen har genomförts 5 gånger sedan 2010. Den ägs inte av något enskilt lärosäte eller organisation, utan arrangeras av en grupp erfarna bedömare som länge samarbetat kring högskolepedagogiska utvecklingsfrågor. Kursen har genomförts vid olika värdlärosäten och arrangörerna fungerar som mentorer under kursens gång.

Den tänkta målgruppen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Det är bra om du tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Vi välkomnar även intresserade personer från nämnder och kommittéer som har vana av att titta på den här typen av handlingar.

Kursen motsvarar cirka 2 veckors arbetstid utspridd över några månader. Under kursen bedömer varje deltagare fem pedagogiska meritportföljer och författar två pedagogiska utlåtanden. Arbetet sker både individuellt och i grupp, erfarna bedömare agerar mentorer för respektive grupp. Första och sista kursdagen träffas hela kursgruppen vid det lärosäte som står värd för kursen, däremellan möts respektive mentorsgrupp i tre e-möten.

Kursträff 1 träffas vi för kursstart vid värdlärosätet. Därefter sker inläsning av två tidigare bedömda portföljer som diskuteras i grupperna vid första e-mötet. Mellan e-möte 1 och 2 sker inläsning av nya portföljer, som inte är bedömda tidigare. Vid e-möte 2 och 3 diskuterar grupperna de aktuella bedömningarna och preliminära utlåtandena. Vid sista kursträffen träffas vi för kursavslutning på värdlärosätet och inför detta skrivs utlåtandena färdigt.

Nästa kurstillfälle

Vt 2017 ges kursen igen med Stockholms universitet som värdlärosäte. Kursen är begränsad till 25 deltagare och sista anmälningsdag är 20 oktober. Om kursen är översökt ges förtur till de lärosäten som är medarrangörer av kursen, dvs värdlärosätet samt mentorernas lärosäten. Mer information finns under rubriken Kurser. 

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se
Fredrik Oldsjö, Fredrik.Oldsjo@su.se