Nätverk & organisationer

Nätverk & kompetenssamverkan

En viktig del av att arbeta med högskolepedagogisk utveckling är att ha god omvärldsbevakning och nätverk att själv utvecklas inom. I Sverige finns ett antal nätverk som har koppling till Swednet och som bedriver verksamhet som du kan ta del av.

En annan del av verksamheten är att främja communities of practice, dialog och kompetenssamverkan mellan personer med utgångspunkt i intresse, roll och funktion. Det kan t.ex. röra sig om rollen som föreståndare, särskilt intresse för pedagogisk meritering eller IKT-frågor. Här arbetar vi för att främja dialog och utbyte i våra gemensamma fora och uppmuntrar till samverkan.

 • Nätverk

Nätverket för forskarhandledarutbildare, NFU

Nätverket för forskarhandledarutbildare bildades 2008. För närvarande består nätverket av ungefär femtio deltagare från olika högskolor och universitet i Sverige, en högskola i Norge och ett universitet i Danmark. Deltagarna i nätverket arbetar på respektive högskola/universitet med att utbilda forskarhandledare. Genom att vara med i nätverket NFU får du information om aktiviteter rörande handledning och forskarhandledning.

Koordinator för nätverket: Tomas Grysell, Göteborgs universitet, tomas.grysell@gu.se
Administratör för nätverket: Charlotte Sundström, Uppsala universitet, charlotte.sundstrom@uadm.uu.se

PBL nätverket

Nätverket för Problem-baserat lärande inom högre utbildning bildades våren 2007. Nätverkets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och erfarenhetsutbyte och utgöra stöd, resurs och ”kritisk vän” i utveckling av PBL vid respektive utbildning. I nätverket deltar lärare, pedagogiska ledare, pedagogiska utvecklare (varav ca 15 är Swednetmedlemmar) och studenter. Det finns en bred representation från ca 25 olika utbildningsprogram inom olika discipliner. Spridningen geografiskt är god med representation från drygt 18 lärosäten varav två i Köpenhamn och ett i Helsingfors. UME, Karolinska institutet. Nätverkets aktiviteter består främst av två nätverksträffar/år (lunch-lunch) kring olika teman. Planering och genomförande av nätverksträffar sker oftast i samverkan mellan pedagogiska utvecklare vid lärosätets ”pedagogiska centrum” och ett eller flera utbildningsprogram samt i samråd med nätverkets samordnare.

För ytterligare information kontakta Lars Uhlin, lars.uhlin@ki.se. Du kan också anmäla dig på nätverkets hemida http://pblnetwork.ning.com.

VILÄR

VILÄR, en akronym för verksamhetsintegrerat lärande, bildades som ett resultat av en minikonferens på Högskolan Kristianstad i december 2008. VILÄR-nätverket består av ett hundratal lärare och forskare vid Sveriges lärosäten. Verksamhetsintegrerat lärande är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Syftet med nätverket är att samarbeta kring dessa utmaningar, och stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte kring forskning och utveckling av verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.

Vill du vara med på VILÄR-nätverkets maillista och få information, kontakta: Kristina Johansson vid Högskolan Väst: kristina.johansson@hv.se

Samverkan kring digital pedagogik/e-lärande

Under 2015/2016 har initiativ tagits för ökad samverkan mellan Swednet och andra nationella nätverk (bl.a. ITHU, SVERD) kring frågor som rör digital pedagogik/e-lärande. För att “kraftsamla” kring dessa frågor och att utveckla samverkansformer är ett nätverk under uppbyggnad. Swednets styrelse önskar därför kontakt med pedagogiska utvecklare som är intresserade av att arbeta med dessa frågor. Är du intresserad eller har förslag på personer, hör av dig till Lars Uhlin i styrelsen lars.uhlin@ki.se

Andra nätverk/organisationer med vilka vi har ett nära samarbete inkluderar:

 • Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF
 • Nordic Educational Research Organisation, NERA
 • European Educational Research Organisation, EERA
 • The CDIO Initiative
 • SUUN
 • Nordiskt Baltiska Nätverket
 • Staff and Education Development Association, SEDA
 • International Consortium for Education Development, ICED
 • International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, ISSoTL 
 • European Society for the Scholarship of Teaching and Learning, EuroSoTL

Swednet arbetar med att utveckla kontakterna och samarbetet med olika nätverk kring e-lärande, såsom

 • Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU
 • Svenska riksorganisationen för distansutbildning, SVERD
 • Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF
 • Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, SNH