Kurser & utbildningar

Redan genomförda eller pågående kurser

Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Syftet med kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 20 september – 14 december 2022
Plats: Örebro universitet (20/9 och 14/12) samt tre e-möten (5/10, 26/10 och 17/11)
Avgift: 5000 kr

Länk till anmälan: https://www.oru.se/pedagogiskskicklighet

Sista anmälningsdag: 15 februari 2022. Besked om antagning ges senast 1/3.

Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se

Kristin Ewins, Kristin.Ewins@oru.se

Kursen ges i samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och Swednet.

 

Strategisk högskolepedagogisk utveckling

Kurs för högskolepedagogiska utvecklare

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utvecklaförmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer i kollegiala diskussioner att få ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett mindre utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte samt skriva en pedagogisk portfölj som ger en grund för fortsatt förnyelse i och fördjupning av utvecklarrollen. Genom kursen får du också möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen ger dig möjlighet att:

 • pröva och problematisera arbetet med pedagogisk utveckling i relation till akademiska traditioner och värden, aktuell nationell och internationell forskning, samt lokala behov och förutsättningar.
 • reflektera över den egna praktiken och rollen som högskolepedagogisk utvecklare i relation till de egna ställningstagandena samt organisatoriska förutsättningar.
 • diskutera den högre utbildningens utveckling, högskolepedagogikens roll och olika lärosätens visioner.
 • diskutera strategiska högskolepedagogiska utvecklingsprojekt, inom och utanför lärosätet, samt utvärdera möjligheterna för deras genomförande.
 • stärka din handlingsberedskap för strategisk förnyelse.

Innehåll

Innehållet kommer delvis att formas efter kursdeltagarnas erfarenheter, intressen och behov. Några planerade områden vi kommer att beröra är:

 • Långsiktigt och strategiskt arbete med högskolepedagogisk utveckling
 • Högskolepedagogik som kunskapsfält
 • Pedagogisk utveckling nationellt och internationellt
 • Utveckling i lärande gemenskaper
 • Akademiska traditioner och värden
 • Etiska utmaningar
 • Planering, genomförande och utvärdering av pedagogiska utvecklingsprojekt
 • Utveckling som pedagogisk utvecklare

Deltagande

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas bredd och variation avseende erfarenheter, lärosätestillhörighet etcetera. Maximalt antal deltagare är 18 personer. Deltagaravgiften är 5 000 kr, vilket inkluderar mat under sammankomsterna samt logi under internatet. Deltagarna betalar dessutom för sina egna resor samt boende vid den första och sista av kursens sammankomster. Swednet bidrar till kursens genomförande med 4 000 kr/deltagare samt omkostnader för kursansvariga. Kursansvarigas insats bekostas av deras lärosäten.

Genomförande

Totalt omfattar kursen 5 veckors arbete fördelat på cirka 10 månader, september 2021 – juni 2022.  Kursen bygger på en hög grad av deltagaraktivitet med eget och gemensamt arbete mellan kursträffarna. Kursen ges på svenska. Den genomförs med tre fysiska sammankomster och fem nätburna träffar. Om coronapandemin förhindrar fysiska träffar, kommer kursstarten att skjutas upp till 2022.

Kursträffar:

Kursstart, 2 heldagar 15–16 september 2021, i Lund

Nätburna träffar 14 oktober, 11 november och 9 december, samtliga kl 14:00–16:00

Halvtidsträff på internat, en halvdag och två heldagar 18–20 januari 2022, i Sigtuna

Nätburna träffar 17 februari, 17 mars, 7 april och 5 maj samtliga kl 14:00–16:00

Kursavslutning, 2 heldagar 15–16 juni 2022, i Uppsala

Kurskrav:

För att fullfölja kursen ska du delta aktivt vid alla kursträffar, läsa och reflektera över utvalda artiklar och kapitel, undersöka och kritiskt diskutera det egna lärosätets visioner och strategier, kontakta och intervjua nyckelpersoner inom det egna lärosätet, genomföra ett litet strategiskt projekt, samt löpande ge återkoppling till andra kursdeltagare. Vidare ska du skriva två längre texter: en pedagogisk utvecklarportfölj med strategiska inslag och en rapport om ditt strategiska projekt. Genomförd kurs ger ett kursintyg.

Kursansvariga

Kursen genomförs i Swednets regi som ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten. Kursansvariga är Maja Elmgren, Uppsala universitet, Kristin Ewins, Örebro universitet, Oskar Gedda, Umeå universitet, Anders Sonesson, Lunds universitet och Patricia Staaf, Malmö universitet. Utöver dessa kommer inbjudna gäster att bidra. Kontakta gärna maja.elmgren@kemi.uu.se om du har frågor.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 2021-02-22. Anmälan till Strategiska kursen

Besked om antagning ges 2021-03-05.

 

Varmt välkommen med din anmälan!

Maja Elmgren, Kristin Ewins, Oskar Gedda, Anders Sonesson och Patricia Staaf

 • Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Syftet med kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet är att öka möjligheten att bedöma pedagogisk skicklighet lokalt genom att utbilda pedagogiskt sakkunniga nationellt. Målgruppen för kursen är personer som vill utveckla sin förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet och det är bra om man tidigare har varit sakkunnig eller är intresserad av att framöver kunna ta sådana uppdrag. Kursen kan även vara intressant för ledamöter i nämnder och kommittéer som hanterar denna typ av handlingar. Kursen motsvarar c:a två veckors arbete.

Upplägg
Mellan första och sista kursträffen sker inläsning av litteratur och olika portföljer, bedömningsarbete individuellt och i grupp samt tre e-möten med mentorer och gruppmedlemmar. Varje deltagare kommer att läsa och bedöma minst fem portföljer samt författa två pedagogiska sakkunnigutlåtanden under kursen.

Kurstid: 10 september – 26 november 2020.
Plats: Linköpings universitet (10/9 och 26/11) samt tre e-möten (24/9, 15/10 och 5/11).
Avgift: 5000 kr

Sista anmälningsdag 31 januari 2020. 


Kontaktpersoner

Katarina Winka, Katarina.Winka@umu.se

Elaine Sjögren, elaine.sjogren@liu.se

Kursen ges i samarbete mellan Umeå universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskola och Swednet.

 

Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer att ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte. Genom kursen får du möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas bredd och variation avseende erfarenheter, lärosätes tillhörighet etcetera. Maximalt antal deltagare är 18 personer. Kursen genomförs på svenska. Deltagaravgiften är 5000 kr, vilket

inkluderar mat under sammankomsterna samt logi under internatet. Deltagarna betalar dessutom
för sina egna resor samt boende vid den första och sista av kursens sammankomster. Swednet bidrar
till kursens genomförande med 4.000 kr/deltagare samt omkostnader för kursansvariga.
.
Kursansvarigas insats bekostas av deras lärosäten. Kursledningen består av Maja Elmgren (Uppsala universitet), Oskar Gedda (Luleå tekniska universitet), Anders Sonesson (Lunds universitet), Patricia Staaf (Malmö universitet) och Katarina Winka (Umeå universitet). Kursen har gått vid två tillfällen tidigare, senaste 2016.

 • SEDA-kurser online
  Online kurser för pedagogiska utvecklare erbjuds av vårt systernätverk SEDA i England.

Kursen på motsvarande 7,5 hp gick av stapeln vid Södertörns högskola (april-september), 2016. Den var upplagd kring fem tillfällen med ungefär en månads mellanrum. Kursens utgångspunkt var all den kunskap som deltagaren redan har som är relevant för professionen. Tanken var att denna kunskap ska formuleras och utvecklas med hjälp av skrivande och reflektion samt genom att konfrontera den dels med andra kursdeltagares erfarenheter och kunskap, dels med teori.