Forskning om högre utbildning, konferens i Stockholm 11-12 maj

Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och tidskriften Högre utbildning bjuder in till den tredje forskningskonferensen om högre utbildning. Konferensen hålls i Stockholm den 11-12 maj 2023.

För information och anmälan: https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/forskning/konferenser-och-seminarier/forskning-om-h%C3%B6gre-utbildning-konferens-i-stockholm-11-12-maj-2023-1.617118

Swednets inspirationsdag 10 maj 2023

Anmälningslänk: https://www.kth.se/form/6407503bd5a4c54048908ae2
Sista anmälningsdag 2 maj.

Agenda

10:00-13:00       

Plats: E36

10:00-10:15 Välkommna

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

10:15-11:00 Ramverk

 • Martin Stigmar (via ZOOM) 

11:00-12:00 Lokala nätverk 

 • Patricia Staaf om nätverket Lärosäten Syd 
 • Björn Kjellgren om nätverket Stockholm TRIO 
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper 

12:00-13:00       Lättare lunch  

13:15-17:45

Plats: Salongen, KTHB 

Tema: Perspektiv på meritering

13:15- 14:30      meritering ur ett bredare perspektiv trender och initiativ 

 • Åse Nygren och Åsa Ryegård (30 minuter)
 • Johan Blaus (via zoom), samverkansmeritering (20 minuter)
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper (25 minuter)

14:30-15:00 FIKA + frukt 

15:00-16:30       Grundläggande högskolepedagogisk meritering.

 • Ida Naimi-Akbar och Elizabeth Keller, kort inledning 
 • Erfarenhetsutbyte och gemensam diskussion (organisation, omfattning, fortsättningskurser, …) 

16:30-17:45       Bensträckare

16:45-17:30       Utmaningar med olika modeller för pedagogisk utveckling

 • Marie Magnell om KTHs senaste satsning 
 • Åse Nygren om BTHs 1-åriga meriteringsprogram för adjunkter 
 • Kristina Edström, om en utvärdering av ett meriteringsprogram
 • Erfarenhetsutbyte

17:30-17:45       Avrundning 

 • Anna-Karin Högfeldt, KTH Lärande i STEM  
 • Björn Kjellgren, Swednets ordförande

17:45 – nätverkande

17:45               Promenad från KTH till Restaurang Proviant, Albano https://www.proviantalbano.se

18:30               Fördrink

19:00               Middag (vegetarisk buffé)

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk litteracitet och andra framtidsfrågor.

Utlysningen ska stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

De som kan söka medel är svenska universitet, högskolor och organisationer som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) listar som enskilda utbildningsanordnare. Ett enskilt lärosäte kan söka maximalt en miljon kronor för ett projekt, om flera universitet eller högskolor har gemensamma projekt kan de få maximalt 1,5 miljoner kronor per projekt. UHR kommer totalt att dela ut upp till 10 miljoner kronor.

UHR kommer att berätta mer om utlysningen och svara på frågor vid ett webbinarium den 20 mars.

Det går att söka medel fram till den 27 april 2023 – ansökan stänger klockan 12.00.

Frågor kan skickas med e-post till hpu@uhr.se.

För mer information, se Möjlighet att söka projektmedel för högskolepedagogisk utveckling (hpu.uhr.se) 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2023-nyheter/sok-projektmedel-for-hogskolepedagogisk-utveckling/

Swednets inspirationsdag 2023 på KTH!

Swednets inspirationsdag 2023 går av stapeln på KTH den 10 maj i nära anslutning till konferensen Forskning i Högre utbildning vid SU. Detta möjliggör deltagande på bägge event för de av våra medlemmar som ämnar göra detta.

Ramtiderna för inspirationsdagen är nu satta och blir 10-18 samt en nätverkande middag på kvällen.

Massa spännande idéer om inspirationsdagen håller som bäst på att kokas ihop till något riktigt bra – stay tuned for more info så ses vi i Stockholm den 10 maj!

/Swednets styrelse & gänget på KTH

Antologi om pedagogisk meritering

Vi söker bidrag till en nationell antologi om pedagogisk meritering där vi tillsammans synliggör komplexiteten och erfarenheterna av drygt 20 års utvecklingsarbete. De teman vi skulle vilja belysa är erfarenheterna kring hur vi belägger, bedömer och belönar pedagogisk skicklighet inom akademin 2023. Därför söker vi texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen, effekterna, känslorna, tillämpningen, erfarenheten av pedagogiska meriteringsmodeller, pedagogiska portföljer och bedömning av pedagogisk skicklighet.

Vill du bidra? Det här kan du skriva om! Har du erfarenheter, tankar eller tips som handlar om pedagogisk meritering på något vis? Kanske har du erfarenhet av att själv sammanställt en pedagogisk portfölj, varit pedagogiskt sakkunnig eller suttit med i en rekryteringskommitté? Eller hur uppmärksammar och bekräftar ditt lärosäte pedagogiskt skickliga lärare? Har du iakttagit specifika effekter eller fenomen med koppling till pedagogisk meritering? I så fallkan just du vara en av våra blivande skribenter.

Bidragsförslag välkomnas fram till den 3 april!

Läs mer här: https://www.swednetwork.se/wp-content/uploads/2023/02/Antologi-injudan.pdf

Konferens: Litteracitet och lärande i högre utbildning 26–27 september 2023

Skrivlyftet vid Mittuniversitet arrangerar!

Den 26–27 september 2023 anordnas konferensen Litteracitet och lärande i högre utbildning vid Mittuniversitet, campus Sundsvall.

Målet är att möjliggöra möten mellan akademisk litteracitet och högskolepedagogik. I anslutning till konferensen vill vi även initiera nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte.

Konferensens tema kan tolkas brett och inkluderar teoretiska och metodologiska perspektiv på litteracitet och lärande, akademisk litteracitet i högre utbildning samt högskolepedagogik kopplat till studenters skrivande. Vi välkomnar empiriska och teoretiska bidrag som ansluter till den övergripande tematiken.

Skicka in ditt abstract!

Inlämning av abstract (max 250 ord) är öppet 15 februari-15 mars 2023.

För inlämning och mer information, se konferensens webbsida: www.litteracitet-och-larande.se


Hälsningar konferensarrangörerna,

Ann-Catrine Edlund, professor i svenska språket, Mittuniversitetet

Ingrid Lennartson Hokkanen, lektor i svenska språket, Mittuniversitetet

Alexis Engström, pedagogisk utvecklare, Mittuniversitetet

Ann-Marie Eriksson, lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Swednet konferens & årsmöte 2023, digitalt 10 februari

Om dagen

Dagen består av två delar, dels en öppen konferens och därefter ett årsmöte endast för medlemmar i föreningen. Medlemmar kan välja att delta i båda aktiviteterna mellan 9-12. Anmälan krävs för deltagande på årsmötet, och kallelse har skickats med e-post till medlemslistan för 2022.

År 2023 är det Högskolan Väst och därmed Akademus som står för värdskapet. Akademus är samlingsplatsen för Högskolan Västs pedagogiska utveckling och lärarstöd. På enheten sker samverkan mellan pedagogiska utvecklare, lärare i högskolepedagogik, IKT-pedagoger, språkhandledare, medietekniker m.fl. för att främja pedagogisk skicklighet bland undervisande personal på Högskolan Väst. Läs mer om Akademus verksamhet på www.hv.se/akademus.

Konferens kl.9.00-10.15

Konferensen med tema Utveckla utvecklarna är kostnadsfri och riktar sig till dig som är, eller vill bli, medlem i Swednet.

 • Vinjett om ”Utveckla utvecklarna!” med Maja Elmgren.
 • Diskussion i grupper.
 • Återsamling och avslutande konklusioner.

Årsmöte kl.10.30-12.00

Årsmötet är enbart för betalande medlemmar i Swednet. Zoom-länk kommer att skickas till dem som anmält sig till årsmötet. Kallelsen har skickats till medlemmar via e-post från Urban Carlén.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse
 3. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Plan för den kommande verksamheten
 6. Fastställande av medlemsavgift
 7. Val av föreningens ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter (i förekommande fall, och vid detta möte ett antal)
 9. Val av revisorer och suppleanter (i förekommande fall)
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor och information

Övriga frågor

Övriga frågor ska anmälas i förväg och offentliggöras av styrelsen senast en månad före stämman. Anmälan av övriga frågor ställs till styrelsens sekreterare, urban.carlen@hv.sesenast 12 januari 2023.

Välkomna till 2023 års första webbinarium PU360*

Titel: Är kostnaden för stor för förändringsarbete?

Tid: 17 jan kl 15.00 Ny tid Tisdag 24 jan kl 15.00-16.00

Plats: https://umu.zoom.us/j/66919922988

I nästa PU360 har vi förmånen att få samtala med Alastair Creelman. Han är känd av många som en eldsjäl och kunskapsmäklare kring pedagogik och digitalisering. Alastair har under lång tid delat med sig av vad han ser i omvärlden via en veckoblogg, seminarier, konferenser, samtal och olika texter. Alastair kommer dela med sig från sin resa i yrkeslivet men också tankar om förändring och universitetens heliga kor. Vi kommer brottas med frågan varför det är så svårt att omsätta kunskaper i handling. Jag kommer fråga hur Alastair ser på utvecklingen av pedagogik och digitalisering före, under och efter pandemin. Vad skulle du vilja fråga?

*Webinarium PU360

Ett samtal om rollen pedagogisk utvecklare (PU) mellan (3) personer i (60) minuter i ett (360°)perspektiv. Där du kan vara med och ställa dina frågor. Webbinariet kom till som stöd för pedagogiska utvecklare som nyss klivit på uppdraget, men erfarenheten visar att erfarna utvecklare är lika nyfikna på både kunskap och andras erfarenheter. Webbinariet är ett spontant samtal utifrån några fasta utgångspunkter och dokumenteras inte på något sätt.

Med vänlig hälsning

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda