Antologi om pedagogisk meritering

Vi söker bidrag till en nationell antologi om pedagogisk meritering där vi tillsammans synliggör komplexiteten och erfarenheterna av drygt 20 års utvecklingsarbete. De teman vi skulle vilja belysa är erfarenheterna kring hur vi belägger, bedömer och belönar pedagogisk skicklighet inom akademin 2023. Därför söker vi texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen, effekterna, känslorna, tillämpningen, erfarenheten av pedagogiska meriteringsmodeller, pedagogiska portföljer och bedömning av pedagogisk skicklighet.

Vill du bidra? Det här kan du skriva om! Har du erfarenheter, tankar eller tips som handlar om pedagogisk meritering på något vis? Kanske har du erfarenhet av att själv sammanställt en pedagogisk portfölj, varit pedagogiskt sakkunnig eller suttit med i en rekryteringskommitté? Eller hur uppmärksammar och bekräftar ditt lärosäte pedagogiskt skickliga lärare? Har du iakttagit specifika effekter eller fenomen med koppling till pedagogisk meritering? I så fallkan just du vara en av våra blivande skribenter.

Bidragsförslag välkomnas fram till den 3 april!

Läs mer här: https://www.swednetwork.se/wp-content/uploads/2023/02/Antologi-injudan.pdf

Konferens: Litteracitet och lärande i högre utbildning 26–27 september 2023

Skrivlyftet vid Mittuniversitet arrangerar!

Den 26–27 september 2023 anordnas konferensen Litteracitet och lärande i högre utbildning vid Mittuniversitet, campus Sundsvall.

Målet är att möjliggöra möten mellan akademisk litteracitet och högskolepedagogik. I anslutning till konferensen vill vi även initiera nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte.

Konferensens tema kan tolkas brett och inkluderar teoretiska och metodologiska perspektiv på litteracitet och lärande, akademisk litteracitet i högre utbildning samt högskolepedagogik kopplat till studenters skrivande. Vi välkomnar empiriska och teoretiska bidrag som ansluter till den övergripande tematiken.

Skicka in ditt abstract!

Inlämning av abstract (max 250 ord) är öppet 15 februari-15 mars 2023.

För inlämning och mer information, se konferensens webbsida: www.litteracitet-och-larande.se


Hälsningar konferensarrangörerna,

Ann-Catrine Edlund, professor i svenska språket, Mittuniversitetet

Ingrid Lennartson Hokkanen, lektor i svenska språket, Mittuniversitetet

Alexis Engström, pedagogisk utvecklare, Mittuniversitetet

Ann-Marie Eriksson, lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Swednet konferens & årsmöte 2023, digitalt 10 februari

Om dagen

Dagen består av två delar, dels en öppen konferens och därefter ett årsmöte endast för medlemmar i föreningen. Medlemmar kan välja att delta i båda aktiviteterna mellan 9-12. Anmälan krävs för deltagande på årsmötet, och kallelse har skickats med e-post till medlemslistan för 2022.

År 2023 är det Högskolan Väst och därmed Akademus som står för värdskapet. Akademus är samlingsplatsen för Högskolan Västs pedagogiska utveckling och lärarstöd. På enheten sker samverkan mellan pedagogiska utvecklare, lärare i högskolepedagogik, IKT-pedagoger, språkhandledare, medietekniker m.fl. för att främja pedagogisk skicklighet bland undervisande personal på Högskolan Väst. Läs mer om Akademus verksamhet på www.hv.se/akademus.

Konferens kl.9.00-10.15

Konferensen med tema Utveckla utvecklarna är kostnadsfri och riktar sig till dig som är, eller vill bli, medlem i Swednet.

 • Vinjett om ”Utveckla utvecklarna!” med Maja Elmgren.
 • Diskussion i grupper.
 • Återsamling och avslutande konklusioner.

Årsmöte kl.10.30-12.00

Årsmötet är enbart för betalande medlemmar i Swednet. Zoom-länk kommer att skickas till dem som anmält sig till årsmötet. Kallelsen har skickats till medlemmar via e-post från Urban Carlén.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse
 3. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Plan för den kommande verksamheten
 6. Fastställande av medlemsavgift
 7. Val av föreningens ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter (i förekommande fall, och vid detta möte ett antal)
 9. Val av revisorer och suppleanter (i förekommande fall)
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor och information

Övriga frågor

Övriga frågor ska anmälas i förväg och offentliggöras av styrelsen senast en månad före stämman. Anmälan av övriga frågor ställs till styrelsens sekreterare, urban.carlen@hv.sesenast 12 januari 2023.

Välkomna till 2023 års första webbinarium PU360*

Titel: Är kostnaden för stor för förändringsarbete?

Tid: 17 jan kl 15.00 Ny tid Tisdag 24 jan kl 15.00-16.00

Plats: https://umu.zoom.us/j/66919922988

I nästa PU360 har vi förmånen att få samtala med Alastair Creelman. Han är känd av många som en eldsjäl och kunskapsmäklare kring pedagogik och digitalisering. Alastair har under lång tid delat med sig av vad han ser i omvärlden via en veckoblogg, seminarier, konferenser, samtal och olika texter. Alastair kommer dela med sig från sin resa i yrkeslivet men också tankar om förändring och universitetens heliga kor. Vi kommer brottas med frågan varför det är så svårt att omsätta kunskaper i handling. Jag kommer fråga hur Alastair ser på utvecklingen av pedagogik och digitalisering före, under och efter pandemin. Vad skulle du vilja fråga?

*Webinarium PU360

Ett samtal om rollen pedagogisk utvecklare (PU) mellan (3) personer i (60) minuter i ett (360°)perspektiv. Där du kan vara med och ställa dina frågor. Webbinariet kom till som stöd för pedagogiska utvecklare som nyss klivit på uppdraget, men erfarenheten visar att erfarna utvecklare är lika nyfikna på både kunskap och andras erfarenheter. Webbinariet är ett spontant samtal utifrån några fasta utgångspunkter och dokumenteras inte på något sätt.

Med vänlig hälsning

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda

Nomineringar inför Swednets årsmöte

Styrelse och revisorer kommer att väljas på årsmötet fredagen den 10 februari 2023 och det är nu hög tid att nominera styrelseledamöter och revisorer inför nästa period. Vi i valberedningen behöver din hjälp i det viktiga arbetet att föreslå lämpliga kandidater. Har du någon du vet besitter kompetens som skulle kunna vara ett värdefullt bidrag i Swednets arbete och som du vill nominera?

Valberedningen behöver dina nomineringar senast fredagen den 16 december och du skickar dem till oskar.gedda@umu.se.

Om du har frågor som rör uppdragen är du välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen.

Vänliga hälsningar från valberedningen,

Gunvor Larsson Torstensdotter, Linköpings universitet

Jeanette Sjöberg, Högskolan i Halmstad

Oskar Gedda, Umeå universitet

Petronella Ekström, Örebro universitet

Stefan Larsson, Högskolan i Kristianstad

*Reservera dagen* Swednets årskonferens 2023 arrangeras digitalt av Högskolan Väst klockan 9-12, 10 februari 2023

Temat för 2023 års årskonferens är “utveckla utvecklaren” och knyter an till föreningens pågående arbete inom ramen för UHR:s speciella satsning på högskolepedagogik. Som vanligt äger också föreningens årsmöte rum i samband med konferensen. Mer information och länk till anmälan kommer senare i höst, men boka in tiden redan nu!

Swednets skrivinternat är i full gång!

Swednets skrivinternat är i full gång!

Swednets skrivinternat 2022 är i full gång på Thorskogs slott nordöst om Göteborg. Ett 10-tal tappra deltagare skriver på essäer, artiklar och rapporter. Jeanette Sjöberg från HH och Åse Nygren från BTH, som leder skrivinternatet, varvar skrivpass med skrivövningar och walk-and-talk i en inspirerande slottsmiljö.