Webbinarium PU 360 – 14 juni

Rollen pedagogisk utvecklare – specialist, generalist eller extra allt?

Online: länk

Nästa PU360, 14 juni kl 15.30, har vi Patricia Staaf som gäst. Samtalet kommer kretsa kring frågor om rollen pedagogisk utvecklare, och frågan om specialist och/eller generalistkompetens. Vad ser vi för drivkrafter idag, på lärosäten och på en nationell nivå genom tex UHR:s mer aktiva uppdrag? Rollen pedagogisk utvecklare utvecklas inom kulturen på lärosätet, men också alltmer i samverkan mellan lärosäten. Vad innebär det för egna val och rollen som sådan? Vi ser fram emot att få diskutera dessa frågor med Patricia och att samtidigt få ta del av hennes resa som pedagogisk utvecklare.

PU360 är ett initiativ till samtal om rollen pedagogisk utvecklare som utgår från Niklas, Oskar och en inbjuden gäst och under max 60 min bearbetar ett tema och gästens personliga perspektiv på rollen pedagogisk utvecklare.

Varmt välkomna att delta

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda

Konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande i högre utbildning, Stockholm 25-26 oktober

Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola 

Arrangörer:

Include, Swednet och UHR

Tid:

25 oktober kl 12:00 – 26 oktober kl 13:00

Plats:

Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm (endast fysisk mötesform)

Beskrivning:

Include, Swednet och UHR bjuder gemensamt in högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter till en konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande. En inkluderande högskola behöver en högskolepedagogik där frågor om breddat deltagande är en given del. Deltagarna erbjuds möjligheten att reflektera över erfarenheter, ta del av aktuell forskning, samt diskutera hur respektive lärosäte, på ett systematiskt och likvärdigt sätt, kan utveckla sin högskolepedagogiska verksamhet för att ge studenter och lärare de bästa av förutsättningar i utbildningen. Stor vikt kommer att läggas vid interaktion, med möjlighet till gemensamma samtal och delaktighet både under och mellan programpunkterna.

Nyckelord: 

Högskolepedagogik, breddat deltagande, breddat rekrytering, högskola, universitet, studenter, lärare, utveckling, studentcentrerat lärande (organisering av HP)

Program och medverkande:

Mer information kommer.

Anmälan och avgift:

Konferensen är gratis men har ett begränsat antal platser. Information om anmälan kommer inom kort.

Kontakt:

Samuel Heimann, Include/LTU: samuel.heimann@ltu.se

Webblänk:
Include – Ett nätverk för breddad rekrytering till högskolan / A network for Widening Participation

Forskning om högre utbildning, konferens i Stockholm 11-12 maj

Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och tidskriften Högre utbildning bjuder in till den tredje forskningskonferensen om högre utbildning. Konferensen hålls i Stockholm den 11-12 maj 2023.

För information och anmälan: https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/forskning/konferenser-och-seminarier/forskning-om-h%C3%B6gre-utbildning-konferens-i-stockholm-11-12-maj-2023-1.617118

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk litteracitet och andra framtidsfrågor.

Utlysningen ska stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

De som kan söka medel är svenska universitet, högskolor och organisationer som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) listar som enskilda utbildningsanordnare. Ett enskilt lärosäte kan söka maximalt en miljon kronor för ett projekt, om flera universitet eller högskolor har gemensamma projekt kan de få maximalt 1,5 miljoner kronor per projekt. UHR kommer totalt att dela ut upp till 10 miljoner kronor.

UHR kommer att berätta mer om utlysningen och svara på frågor vid ett webbinarium den 20 mars.

Det går att söka medel fram till den 27 april 2023 – ansökan stänger klockan 12.00.

Frågor kan skickas med e-post till hpu@uhr.se.

För mer information, se Möjlighet att söka projektmedel för högskolepedagogisk utveckling (hpu.uhr.se) 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2023-nyheter/sok-projektmedel-for-hogskolepedagogisk-utveckling/

Konferens: Litteracitet och lärande i högre utbildning 26–27 september 2023

Skrivlyftet vid Mittuniversitet arrangerar!

Den 26–27 september 2023 anordnas konferensen Litteracitet och lärande i högre utbildning vid Mittuniversitet, campus Sundsvall.

Målet är att möjliggöra möten mellan akademisk litteracitet och högskolepedagogik. I anslutning till konferensen vill vi även initiera nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte.

Konferensens tema kan tolkas brett och inkluderar teoretiska och metodologiska perspektiv på litteracitet och lärande, akademisk litteracitet i högre utbildning samt högskolepedagogik kopplat till studenters skrivande. Vi välkomnar empiriska och teoretiska bidrag som ansluter till den övergripande tematiken.

Skicka in ditt abstract!

Inlämning av abstract (max 250 ord) är öppet 15 februari-15 mars 2023.

För inlämning och mer information, se konferensens webbsida: www.litteracitet-och-larande.se


Hälsningar konferensarrangörerna,

Ann-Catrine Edlund, professor i svenska språket, Mittuniversitetet

Ingrid Lennartson Hokkanen, lektor i svenska språket, Mittuniversitetet

Alexis Engström, pedagogisk utvecklare, Mittuniversitetet

Ann-Marie Eriksson, lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Swednet konferens & årsmöte 2023, digitalt 10 februari

Om dagen

Dagen består av två delar, dels en öppen konferens och därefter ett årsmöte endast för medlemmar i föreningen. Medlemmar kan välja att delta i båda aktiviteterna mellan 9-12. Anmälan krävs för deltagande på årsmötet, och kallelse har skickats med e-post till medlemslistan för 2022.

År 2023 är det Högskolan Väst och därmed Akademus som står för värdskapet. Akademus är samlingsplatsen för Högskolan Västs pedagogiska utveckling och lärarstöd. På enheten sker samverkan mellan pedagogiska utvecklare, lärare i högskolepedagogik, IKT-pedagoger, språkhandledare, medietekniker m.fl. för att främja pedagogisk skicklighet bland undervisande personal på Högskolan Väst. Läs mer om Akademus verksamhet på www.hv.se/akademus.

Konferens kl.9.00-10.15

Konferensen med tema Utveckla utvecklarna är kostnadsfri och riktar sig till dig som är, eller vill bli, medlem i Swednet.

 • Vinjett om ”Utveckla utvecklarna!” med Maja Elmgren.
 • Diskussion i grupper.
 • Återsamling och avslutande konklusioner.

Årsmöte kl.10.30-12.00

Årsmötet är enbart för betalande medlemmar i Swednet. Zoom-länk kommer att skickas till dem som anmält sig till årsmötet. Kallelsen har skickats till medlemmar via e-post från Urban Carlén.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse
 3. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Plan för den kommande verksamheten
 6. Fastställande av medlemsavgift
 7. Val av föreningens ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter (i förekommande fall, och vid detta möte ett antal)
 9. Val av revisorer och suppleanter (i förekommande fall)
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor och information

Övriga frågor

Övriga frågor ska anmälas i förväg och offentliggöras av styrelsen senast en månad före stämman. Anmälan av övriga frågor ställs till styrelsens sekreterare, urban.carlen@hv.sesenast 12 januari 2023.

Välkomna till 2023 års första webbinarium PU360*

Titel: Är kostnaden för stor för förändringsarbete?

Tid: 17 jan kl 15.00 Ny tid Tisdag 24 jan kl 15.00-16.00

Plats: https://umu.zoom.us/j/66919922988

I nästa PU360 har vi förmånen att få samtala med Alastair Creelman. Han är känd av många som en eldsjäl och kunskapsmäklare kring pedagogik och digitalisering. Alastair har under lång tid delat med sig av vad han ser i omvärlden via en veckoblogg, seminarier, konferenser, samtal och olika texter. Alastair kommer dela med sig från sin resa i yrkeslivet men också tankar om förändring och universitetens heliga kor. Vi kommer brottas med frågan varför det är så svårt att omsätta kunskaper i handling. Jag kommer fråga hur Alastair ser på utvecklingen av pedagogik och digitalisering före, under och efter pandemin. Vad skulle du vilja fråga?

*Webinarium PU360

Ett samtal om rollen pedagogisk utvecklare (PU) mellan (3) personer i (60) minuter i ett (360°)perspektiv. Där du kan vara med och ställa dina frågor. Webbinariet kom till som stöd för pedagogiska utvecklare som nyss klivit på uppdraget, men erfarenheten visar att erfarna utvecklare är lika nyfikna på både kunskap och andras erfarenheter. Webbinariet är ett spontant samtal utifrån några fasta utgångspunkter och dokumenteras inte på något sätt.

Med vänlig hälsning

Niklas Brinkfeldt & Oskar Gedda