Stadgar

Stadgar för Swednet, senast fastställda 2022-02-04

§ 1 Namn och Ändamål

Föreningens namn är:

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning
Swedish Network for Educational Development in Higher Education

Föreningens ändamål är att:

 • stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning,
 • främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning,
 • stärka identiteten och främja professionell utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska området

Föreningen skall bejaka mångfalden av olika professionella och vetenskapliga perspektiv samt olika förhållningssätt på utbildningsområdet.

§ 2 Medlemskap

Primär målgrupp är pedagogiska utvecklare verksamma vid svenska lärosäten. Medlemskap i föreningen är dock öppet för alla anställda vid svenska lärosäten som vill bidra till att vara aktivt involverade i att främja föreningens ändamål.

Medlemskap kan också beviljas för individ från annan relevant anknytande organisation efter beslut av styrelsen. Medlemskap löper så länge en årlig medlemsavgift erläggs och föreningens ändamål inte aktivt motverkas.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 4 Årsstämma

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Årsstämma hålls årligen senast den 1 juli. Kallelse till årsstämman skall utgå till medlemmarna senast två månader före stämman.

Extra stämma kan hållas då styrelsen eller minst en femtedel av medlemmarna begär det. Kallelse till sådan stämma skall utgå från styrelsen senast två veckor efter att en sådan begäran inkommit till styrelsen och minst fyra veckor, men högst sex veckor, före stämmans hållande.

Vid årsstämman har varje närvarande medlem en röst.

Vid årsstämman fattas beslut genom acklamation och genom votering om någon så begär det. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.

Vid personval sker begärd votering genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman
 • Verksamhets- och revisionsberättelse
 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Plan för den kommande verksamheten
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av föreningens ordförande (i förekommande fall)
 • Val av övriga styrelseledamöter (i förekommande fall)
 • Val av revisorer och suppleanter (i förekommande fall)
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor som av styrelsen har offentliggjorts senast en månad före stämman. Sådana frågor skall anmälas till styrelsen senast sex veckor före stämman.

Protokoll offentliggörs senast två månader efter årsstämman.

§ 5 Val av styrelse

Styrelsen består av ordförande samt 4–7 övriga ledamöter. Styrelsen fördelar inom sig övriga uppdrag. Styrelsen väljs för en period av två år. Respektive ledamot kan normalt väljas till högst tre, på varandra följande, mandatperioder.

Nomineringar skall ha inkommit till valberedningen senast sex veckor före årsstämman. Valberedningen har att offentliggöra sitt förslag senast två veckor före stämmans hållande.

§ 6 Styrelsens arbete

Styrelsen skall hålla sitt konstituerande möte senast en månad efter årsstämman.

Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter närvarar.

Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Revisorer

Årsstämman väljer två personer till revisorer och två suppleanter till dessa för en period av två år.

§ 8 Valberedning

Årsstämman väljer minst tre personer att utgöra valberedning för en period av ett år.

§ 9 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör varav minst två i förening.

§ 10 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på två på varandra följande stämmor varav minst en skall vara ordinarie årsstämma.

Förslag till stadgeändringar skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsstämman.

§ 11 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie årsstämma. Tillgångarna skall disponeras i enlighet med föreningens ändamål.