Kallelse till årsmöte 

Swednets årsmöte äger rum fredagen den 12 maj 2017 kl 10.45-12.15 i samband med Swednets årskonferens på Blekinge tekniska högskola: https://www.bth.se/swednetithu2017/

Om du har en övrig fråga eller en motion som du önskar få behandlad vid årsmötet, kontakta mona.fjellstrom@umu.se snarast.

Preliminär dagordning 

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två justerare

§5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Fastställande av dagordningen

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande nätverkens verksamhetsberättelser

§9 Revisionsberättelse

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Fastställande av medlemsavgift för 2016

§13 Plan för den kommande verksamheten (verksamhetsplan samt budget)

§14 Val av ordförande och styrelseledamöter

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor och motioner som inkommit till styrelsen senast den 10 april. (Styrelsen offentliggör sådana tillkommande frågor/motioner senast en månad innan årsmötet.)

§18 Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *