Kallelse till årsmöte

Swednets årsmöte äger rum onsdagen den 11 maj 2016 kl 08:30-10:30 i samband med Swednets årskonferens vid Luleå tekniska universitet. Om du har en övrig fråga eller en motion som du önskar få behandlad vid årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars.

Preliminär dagordning

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två justerare

§5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Fastställande av dagordningen

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande nätverkens verksamhetsberättelser

§9 Revisionsberättelse

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Fastställande av medlemsavgift för 2016

§13 Plan för den kommande verksamheten (verksamhetsplan samt budget)

§14 Val av ordförande och styrelseledamöter

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor och motioner som inkommit till styrelsen senast den 10 april. (Styrelsen offentliggör sådana tillkommande frågor/motioner senast en månad innan årsmötet.)

§18 Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *