Temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning

Högre utbildning ger ut ett temanummer om undervisning och lärande för hållbar utveckling i högre utbildning och välkomnar bidrag som bygger på initiativ att främja lärande för hållbar utveckling genom att organisera högre utbildning på nya sätt. Bidrag kan exempelvis behandla följande ämnen: styrning och organisering av utbildning för att främja hållbar utveckling; pedagogiska former och lärandeaktiviteter som stödjer lärande för hållbar utveckling; exempel på fortbildning av lärare som syftar till att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling. Vi välkomnar också bidrag som reflekterar kring särskilda erfarenheter av undervisning och lärande för hållbar utveckling – inklusive studenters bidrag.

Deadline full papers: October 15, 2019. 

Årskonferens 23-24 maj 2019 i samarbete med Universitetskanslersämbetet och Umeå universitet

I samband med Swednets årskonferens bjuder Swednet och UKÄ in till en gemensam konferensdag. Konferensdagen, som går av stapeln den 23 maj vid Umeå universitet, hålls under temat “Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning.”

Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter. Vänligen sprid informationen till ledning, pedagogiska utvecklare, lärare, studenter m.fl. vid era respektive lärosäten.

Swednets årskonferens hålls den 24 maj dit Swednets medlemmar hälsas välkomna. För anmälan och program se här. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till bägge dagarna.

Notera att trycket kommer att vara stort på både boende och flyg. Det är därför klokt att boka i god tid. Konferensen har också ett begränsat antal platser.

 

Välkomna önskar Swednets styrelse och konferenskommittén från Umeå universitet

Swednets inspirationsdag är igång!

Swednets inspirationsdag har kickat igång vid Högskolan Halmstad. Tema för i år är Framtidens lärandemiljöer och dagen fylld med besök i hela fyra olika labbmiljöer/innovationsarenor för de 25 deltagare som är på plats från olika lärosäten runt om i Sverige. Här finns representanter från SLU, Malmö Universitet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna, Umeå universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sjöstridsskolan och Jönköping University.

Den strategiska kursen är tillbaka!

Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling: kurs för högskolepedagogiska utvecklare 2019-2020. 

Den strategiska kursen är tillbaka på begäran. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utveckling. Målet är att du ska utveckla förmågan att proaktivt och vetenskapligt förankrat bidra till strategisk utveckling vid det egna lärosätet. Du får en ökad kunskap om och förståelse för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av förändringsprocesser och din egen roll i organisationen. Du kommer att ta del av aktuella erfarenheter från andra lärosäten och internationell forskning samt möjlighet att bygga upp kompetensförstärkande nätverk. Under kursen kommer du att arbeta med ett utvecklingsprojekt på ditt eget lärosäte. Genom kursen får du möjlighet att bidra till den gemensamma kunskapen om förutsättningarna för och erfarenheterna av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser.

Kursen vänder sig till personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling vid universitet och högskolor – pedagogiska utvecklare eller motsvarande med liknande arbetsuppgifter. I kursen eftersträvas bredd och variation avseende erfarenheter, lärosätes tillhörighet etcetera. Maximalt antal deltagare är 18 personer. Kursen genomförs på svenska. Deltagaravgiften är 5000 kr, vilket inkluderar mat under sammankomsterna samt logi under internatet. Deltagarna betalar dessutom för sina egna resor samt boende vid den första och sista av kursens sammankomster. Swednet bidrar till kursens genomförande med 4.000 kr/deltagare samt omkostnader för kursansvariga.

Kursansvarigas insats bekostas av deras lärosäten. Kursledningen består av Maja Elmgren (Uppsala universitet), Oskar Gedda (Luleå tekniska universitet), Anders Sonesson (Lunds universitet), Patricia Staaf (Malmö universitet) och Katarina Winka (Umeå universitet)
OBS!!! Det räcker inte att mejla någon av kursledarna utan formuläret måste användas för att anmälan ska vara giltig. 

 

 

Högskolan Dalarna söker tre pedagogiska utvecklare

Högskolan Dalarna är i ett läge där de förstärker och utvecklar den högskolepedagogiska utbildningsverksamheten. Nästa generations lärandecentrum är en högskolepedagogisk enhet med tre verksamhetsområden, Högskolepedagogik, IKT-pedagogik och Lärmiljöer. Just nu sökes tre pedagogiska utvecklare, till två av dessa söker vi dig som har arbetat med lärmiljöer eller digital kompetens:

Högskolepedagogisk utvecklare

Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning lärmiljöer

Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning digital kompetens.

 

Inspirationsdagen 30/1

Glöm inte att anmäla er till inspirationsdagen vid Högskolan i Halmstad. Notera datumet den 30 januari – ett annat felaktigt datum har gått ut tidigare, men det är alltså den 30 januari som gäller! Tema för årets inspirationsdag är Framtidens lärandemiljöer – ett spännande tema som vi lär ha mycket att prata om och låta oss inspireras!

Väl mött!

Swednets kalender 2019

Kort information gällande Swednets kalender 2019:

  • Inspirationsdagen 2019 är förlagd till Högskolan i Halmstad den 30 januari.

    Tema: Framtidens lärandemiljöer. Anmälan till hpc@hh.se senast den 23 januari.

 

  • Swednets årskonferens arrangeras vid Umeå universitet den 23-24 maj.

 

  • Skrivinternatet är förlagt till Noors slott i Knivsta den 12-14 augusti.

 

Notera dessa datum redan nu! Mer information finns under Konferenser.

Vi önskar våra medlemmar varmt välkomna till dessa aktiviteter!  / Swednets styrelse

UKÄ vill ha dialog med lärosäten om pedagogisk utveckling

Strax efter sommaren fick UKÄ regeringsuppdraget att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Det handlar om att ge en nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt genomföra fördjupningsstudier av verksamhet och resultat.

UKÄ presenterade uppdraget på NU2018 och är angelägna om att inhämta synpunkter från lärare och lärosäten om hur uppdraget kan bedrivas. De vill ha inspel från lärosätena om vad som är viktigt, hur UKÄ ska ta sig an uppdraget, hur lärosätena, lärare, studenter och andra intressenter vill kommunicera med UKÄ i projektet och vilka frågor som UKÄ borde fördjupa sig i. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

För att ge återkoppling till UKÄ inför uppdraget, så kan ni fram till idag kl 17:00 gå in på www.menti.com och slå koden 804193.